داستانی، کاخی، شاهی . . .

خانه ای کوچک دارد،----------------کتابخانه ای در آن است،-----------------------------------در آن کتابخانه کتابی است، ---------------------------------------------------------در آن داستانی است،-------------------------------------------------------------------------در آن داستان کاخی است،----------------------------------------------------------------------------------------------شاهی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 14 بازدید
بهمن 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
2 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
خرداد 88
4 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
1 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
3 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
5 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
5 پست
خرداد 86
7 پست
شادی
1 پست
کودک
1 پست
سونیا
1 پست
نوزاد
1 پست
دوستی
1 پست
غرور
1 پست
بی_ریا
1 پست
خاکی
1 پست
عشق
1 پست
عاشقی
1 پست
عاشق_شو
1 پست
جای_شما
1 پست