شادباش نوروزی

بهارا تلخ منشین! خیز و پیش آی----------گره واکن زابرو، چهره بگشای
بهارا خیز و زان ابر سبکرو----------بزن آبی بروی سبزه نو
سر و رویی به سرو و یاسمن بخش----------نوایی نو به مرغان چمن بخش
برآر از آستین دست گل افشان----------گلی بر دامن این سبزه بنشان
بهارا از گل و می آتشی ساز----------پلاس درد و غم در آتش انداز

بهارا شور و شیرینم برانگیز---------شرار عشق دیرینم برانگیز
بهارا شور عشقم بیشتر کن---------مرا با عشق او شیر و شکر کن
گهی چون جویبارم نغمه آموز---------گهی چون آذر خشم رخ برافروز
بهارا زنده مانی، زندگی بخش---------به فروردین ما زندگی بخش
هنوز اینجا جوانی دلنشین است----------هنوز اینجا نفس ها آتشین است

 

/ 6 نظر / 13 بازدید

اي كه نود در رسيد و درخوابي پس چه وقت حال خود دريابي؟[متفکر]

چقدر وبلاگه مسخره ای دارید یعنی مال بچه های کامپیوتره هیچ اسمی از کامپیوتر توش نیست فقط عشق و عاشقی است

بهارا شور عشقم بیشتر کن---------مرا با عشق او شیر و شکر کن

از صداي عشق نشنيدم خوشتر يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند[چشمک]

بهارا شور عشقم بیشتر کن---------مرا با عشق او شیر و شکر کن[قلب]

علم بهتر است یا ثروت ؟ باور کنيد هیچکدام ! فقط ذره ای معرفت دیگر نمیدانم که را باید صدا زد / این قلب را تا کی به طوفان بلا زد / من باغبان فصلهای انتظارم / تو خوب میدانی من اینجا بی قرارم